Phần mềm OpenAI - ChatGPT

Hiển thị tất cả 9 kết quả

-91

ChatGPT Team Business 30$ for Centrix Desktop App

Giá gốc là: ₫1.550.000.Giá hiện tại là: ₫145.000.
-82

Gói ChatGPT Team Business (GPT 4.0 turbo) 30$ dùng chung 12 tháng – No Limit messages

Giá gốc là: ₫9.500.000.Giá hiện tại là: ₫1.740.000.
-91

Gói ChatGPT Team Business (GPT 4.0 turbo) 30$ dùng chung 3 tháng – No Limit messages

Giá gốc là: ₫4.550.000.Giá hiện tại là: ₫405.000.
-91

Gói ChatGPT Team Business (GPT 4.0 turbo) 30$ dùng chung 6 tháng – No Limit messages

Giá gốc là: ₫9.500.000.Giá hiện tại là: ₫870.000.
-91

Gói ChatGPT Team Business 30$ dùng chung 1 tháng – No Limit messages

Giá gốc là: ₫1.550.000.Giá hiện tại là: ₫145.000.
-10

Gói nâng cấp ChatGPT Plus

Giá gốc là: ₫529.000.Giá hiện tại là: ₫475.000.
-95

GóiChatGPT Team Business (GPT 4.0 turbo) 30$ dùng chung 15 ngày – No Limit messages

Giá gốc là: ₫1.550.000.Giá hiện tại là: ₫80.000.
-6

Tài khoản ChatGPT Plus

Giá gốc là: ₫529.000.Giá hiện tại là: ₫495.000.
-68

Tài khoản OpenAI – ChatGPT

Giá gốc là: ₫200.000.Giá hiện tại là: ₫65.000.